Min 20% indirecte kosten

Een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg heeft in haar bedrijfsplan de ambitie uitgesproken om de kosten per patiënt te verlagen. Met de klant is een omvangrijk programma gedefinieerd voor reductie van de indirecte, niet-cliënt gebonden kosten. De doelstelling was een kostenreductie van 20% in een periode van drie jaar. Indirecte kosten zoals huisvesting, facilitaire zaken, ICT en administratie zijn echter taai. Belangrijke onderdelen van de aanpak:
  • Indirecte kosten zijn doorgelicht per aandachtsgebied (procesperspectief) in plaats van per organisatieonderdeel. Zo zijn centrale en decentrale indirecte kosten in samenhang beschouwd.
  • Geen kaasschaaf, maar fundamentele aanpak via drietrapsraket: slimmer - soberder - schrappen.
  • Projectteams met inhoudsdeskundigen en afdelingsmanagers uit de zorg zorgen voor goede en gedragen voorstellen.
  • Stevige verankering in bestuurlijke processen met stuurgroep op RvB niveau, besluitvorming door topmanagement, link naar begrotingsproces, betrokkenheid medezeggenschap.